HỆ THỐNG ĐO CHẤT LƯỢNG TRUY CẬP INTERNET

Selecting a server...

Download
Mbps
Upload
Mbps
Ping
ms
Jitter
ms

Hệ thống đo chất lượng truy cập Internet đặt tại các trạm trung chuyển Internet Quốc gia (VNIX). Người dùng Internet (xDSL, FTTH, di động,…) có thể chọn các điểm kiểm tra để đo chất lượng truy cập Internet. Các thông số về chất lượng truy cập Internet:

  • Download: Băng thông tải xuống từ điểm kiểm tra tới thiết bị người dùng (Mbps).
  • Upload: Băng thông tải lên từ thiết bị người dùng tới điểm kiểm tra (Mbps).
  • Ping: Thời gian truyền trung bình của mạng từ thiết bị người dùng tới điểm kiểm tra (ms).
  • Jitter: Độ trễ thời gian giữa hai gói tin truyền liên tiếp trong cùng một luồng (ms).